BIHARI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PRESBITERI SZÖVETSÉGE

MAI IGE
 
BEJELENKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
KREK PRESBITERI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA
 
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSEK
 
KONFERENCIÁK
 
EGYETEMES IMAHÉT 2011
 
FŐMENÜ
 
KÁLVIN JÁNOS
 
SZABÁLYZATOK
 
EGYHÁZMEGYÉK RENDEZVÉNYEI, ESEMÉNYEI
 
HASZNOS LINKEK
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-03-23
 
ÓRA
 
EMAIL, VENDÉGKÖNYV

 

   

 
SZÓTÁR
 
INNEN VOLTAK MA
 
NAPI VALUTA ÁRFOLYAM
 
KREK PSZ KONFERENCIA - NAGYBÁNYA
 
NAPI VALUTA ÁRFOLYAM
 
A KREK PSZ ALAPSZABÁLYA

                Királyhágómelléki Református Egyházkerület

        Presbiteri Szövetség Alapszabálya

 

Az egyesület neve: Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége

Székhelye: Nagyvárad

Működési területe: A Királyhágómelléki Református Egyház által bekebelezett egyházmegyék gyülekezetei: anya, leány, szórvány.

Hivatalos nyelve: magyar.

A Presbiteri Szövetség, mint a Biblia által, a Heidelbergi Kátéban és a II. Helvét Hitvallásban kifejtett hitelvek alapján működő egyesület. A P. Sz. megyei és kerületi szinten szerveződik és autonóm módon működik.

A Királyhágómelléki Református Egyház kebelén működő Presbiteri szövetség célja:

A Statútum 9c cikkelyében foglaltak alapján kívánja tevékenységét kifejteni. A református keresztyén és magyar identitástudat növelése.

Bibliai ismeretekben jártas, hitvallásunkat valló, egyházunk történelmét ismerő, küldetéstudattal rendelkező, hűséges, egyházi szolgálatra vállalkozó, magyar népünk közéleti megsegítésére alkalmas presbiterek nevelése, képzése.

A lelkipásztor és a presbitérium közti együttműködés segítése.

A zsinat-presbiteri elvek alapján, az egyházkormányzás elősegítése.

A Kánonban foglaltak mércéje szerinti egyháztagság gyakorlása.

Bel és külföldi református Presbiteri szövetségekkel való kapcsolattartás.

A Presbiteri Szövetség elfogadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület joghatóságát.

A Szövetség tagja

a.) a Királyhágómelléki Református Egyház egyházközségeiben megválasztott minden presbiter, pótpresbiter ,református tiszteletbeli presbiter valamint minden olyan volt presbiter, aki a tagdíjfizetést vállalja.

b.) a lelkipásztorok tanácskozási joggal rendelkező tagok, de tisztségre nem jelölhetők és nem választhatók.

A tagok jogai és kötelességei:

A tag jogai:

A területi szervezetek (egyházmegyei) közgyűlésein szavazati joggal részt venni.

A jelölés elfogadása és megválasztása esetén bármely tisztséget viselni.

A Szövetség rendezvényein részt venni.

A Szövetség működésének bármely kérdésében javaslattal, vélemény nyilvánítással élni.

Etikai kérdésekben panasszal élni.

A tag kötelességei

1. A Szövetség Alapszabályát megtartani.

2. A tagdíjat éves rendszerességgel kifizetni.

3. A helybeli egyházközség, a közegyház munkájában tevőlegesen részt venni.

4. A magánéletben, a munkában, az egyházi tevékenységben feddhetetlen és példamutató magatartást tanúsítani, figyelembe véve a Kánon 28,29,30 paragrafusok előírásait.

A tagsági viszony megszűnik:

1. - a tag halálával

2. - kilépéssel

3. - kizárással

4. - a kiosztott munka elvégzésének megtagadás (Kánon 29B).

 

A Szövetség szervezetei:

A. A szövetségi közgyűlés

B. Az elnökség

C. A presbiterképző bizottság

D. Az ifjúsági bizottság

E. A gazdasági bizottság

F. Az etikai bizottság

G. A Szövetség területi szervezetei.

 

                     A. A szövetségi (kerületi) közgyűlés:

a). A szövetségi közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve. A szövetségi közgyűlést a fenti B-G pontokban foglalt szervezetek tagjai hivatalból és a területi szervezetek elnökségének tagjai alkotják. A közgyűlésnek hivatalból tagja a 12 személy, aki a presbiteri szövetség jogi bejegyzéséhez hozzájárult.

b).A közgyűlésnek tagja hivatalból a presbiteri zsinati atyák, A Közgyűlésnek tagjai tisztségviselők, akiket a közgyűlés megválaszt a tisztségre: könyvelő, sajtó referens, pályázati referens.

c.) A szövetségi közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség szerint ennél gyakrabban is összehívható. A tagok egyharmadának írásos kezdeményezésére, amely tartalmazza az összehívás célját és indokát.

d.) A szövetségi közgyűlést és rendkívüli közgyűlést az elnökségnek kell összehívni, a közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal, írásbeli meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendet.

e.) A szövetségi közgyűlés határozatait a jelenlevő szavazati joggal rendelkező alkotó tagok többségével hozza. A jelenlevő szavazati joggal rendelkező alkotó tagok számát a közgyűlés kezdetekor a főtitkárnak kell számba venni.

f.) A szövetségi közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Titkos szavazást kell elrendelni személyi kérdésekben: tisztségviselők megválasztása, tag kizárása. Ezekben is egyszerű többséggel történik a határozathozatal. Kétharmados szótöbbséggel, nyílt szavazással kell dönteni az Alapszabály elfogadásáról, a Szövetség megszűnéséről.

g.) A szövetségi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

     1. A szövetség megalakítása, átalakulásának, megszűnésének kimondása.

      2. Az Alapszabály megállapítása és módosítása.

      3. Az elnökség, az etikai bizottság, a gazdasági bizottság, a presbiter képzési bizottság és az ifjúsági bizottság megválasztása.

      4. Az elnökség beszámolójáról történő határozathozatal, amelyben benne foglaltatik: a presbiter képzési és az ifjúsági bizottság munkájáról szóló beszámoló.

      5. A gazdasági és az etikai bizottság jelentéséről történő határozathozatal.

     6. A Szövetség költségvetésének és számadásának jóváhagyása és elfogadása.

     7. A tagsági díj mértékének és fizetési módjának megállapítása.

     8. A területi szervezetek létrehozásának és megszűnésének megerősítése.

     9. A fegyelmi jogkör gyakorlása az elnökség tagjaira, valamint bármely tag kizárására vonatkozólag.

   1O. A Szövetség szervezeti és működési szabályzatának, etikai szabályzatának, valamint számviteli-politikájának elfogadása és módosítása.

              B. Az elnökség

1. A Szövetség ügyeit két szövetségi közgyűlés között az elnökség intézi.

2. Az elnökség tagjai:

     a. az elnök

      b. az alelnök (a mindenkori E.K.Fgk-a) - tanácskozási joggal birró elnökségi tag

      c. a főtitkár

      d. missziói titkár

      e. ügyvezető elnök

       f. jogtanácsos

       g. a jegyző

       h. a pénztáros

       i. a gazdasági bizottság vezetője

        j. a presbiteri bizottság vezetője

       k. az ifjúsági bizottság vezetője

       l. az etikai bizottság vezetője

       m. a területi szervezetek elnökei

       n. a Gondnokok Kollégiumának Elnöke- tanácskozási joggal birró elnökségi tag.

 

3. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja külön-külön, az Egyházkerületi P. Sz. elnök hivatalból tagja az igazgató tanácsnak, és az egyházkerületi közgyűlésnek, tanácskozási joggal. A kerületi szövetségi elnök beszámol a kerületi közgyűlésnek a presbiter szövetségi munkáról.

4. Szövetségi közgyűlés az elnökség minden tagját 6 éves időtartamra választja, alkalmazkodva az egyházkerületi választások időpontjához, Egyházkerületi és egyházmegyei elnökök, egymás után maximum két ciklust tölthetnek be.

5. A választások az Egyházkerület mindenkori választási szabályának előírásai alapján történnek,

6. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, amelyre a tagokat 15 nappal az ülés időpontja előtt, meghívóval mag kell hívni. Az ülést az elnök és a jegyző hívja össze.

7. Az elnökség feladatai és hatásköre:

     a. A Szövetség tevékenységének irányítása két szövetségi közgyűlés közti időszakban.

      b. A szövetségi közgyűlés előkészítése, előterjesztések készítése, összehívása.

      c. A szövetség munkatervének, költségvetésének felülvizsgálata és a szövetségi közgyűlés elé terjesztése.

      d. A fegyelmi jogkör gyakorlása, kivéve azokat az eseteket, amelyeket az Alapszabály a szövetségi közgyűlés hatáskörébe utal.

      e. Megüresedett elnökségi tagság és ezen belüli tisztség ideiglenes betöltése, behívás útján, legfeljebb a következő szövetségi közgyűlésig.

      f. Kapcsolattartás a Szövetség területi szervezeteivel.

  C.    A presbiterképzési bizottság:

1. A szövetségi közgyűlés őt tagból álló presbiterképzési bizottságot választ az elnökséggel azonos időtartamra. Egyidejűleg a bizottság tagjai közül elnököt is választ.

2. Nem lehet a presbiterképzési bizottság tagja:

Aki ellen, akár egyházi, akár világi bíróság elmarasztaló ítéletet hozott.

3. A bizottságnak joga van további szakértőket munkájába bevonni.

4 A presbiterképzési bizottság feladata:

      a. A presbiterek képzésének tartamára, formájára, rendszerére vonatkozó vizsgálatok végzése és javaslattétel az elnökség részére.

       b. A képzés szervezése, tanácsadással segítése és felügyelete.

        c. Éves munkaterv készítése a szövetségi munkaterv részeként és beszámoló készítése a végzett munkáról.

            D. Az ifjúsági bizottság.

1. A szövetségi közgyűlés öt tagból álló ifjúsági bizottságot választ, az egyidejűleg közülük megválasztott elnökkel, aki a Szövetség elnökség tagja is.

2. Az ifjúsági bizottság tagjául válaszható: aki ellen sem egyházi, sem világi bíróság büntető ügyben elmarasztaló ítéletet nem hozott.

3. A bizottságnak joga van munkájába szakértőket bevonni.

4. A bizottság feladatai:

       a.) A fiatal presbiterek és nem presbiterek bevonása a Szövetség ifjúsági tagozatának munkájába.

        b.) A fiatal presbiterek felkészítése a presbiteri feladatok végzésére, a presbiteri bizottsággal  együttműködve.

         c.) Éves munkaterv készítése a Szövetség munkatervének részeként és ennek teljesítéséről beszámolás az elnökség részére.

                       E. A gazdasági bizottság.

1. A közgyűlés öt tagból álló gazdasági bizottságot választ 6 évi időtartamra, titkos szavazással, egyidejűleg közülük megválasztott elnökkel.

2. Nem lehet a gazdasági bizottság tagja, aki:

            a. A Szövetséggel munkaviszonyban áll.)

              b.) Ellene egyházi vagy világi bíróság büntetőjogi vagy gazdasági ügyben elmarasztaló ítéletet hozott.

3. A gazdasági bizottság feladatai:

        a. A Szövetség éves költségvetésének összeállítása, a gazdasági tevékenység irányítása, a zárszámadás elkészítése.

       b. A Szövetség részére anyagi források után kutat, az anyagi háttér felkutatásán munkálkodik.

4. A bizottság csak a szövetségi közgyűlésnek tartozik felelősséggel, tisztsége alól csak a közgyűlés mentheti fel.

                      F. Az etikai bizottság

1. A szövetségi közgyűlés az elnökséggel azonos időtartamra öt tagból álló etikai bizottságot választ titkos szavazással, közülük választ elnököt.

2. Az etikai bizottság tagjául nem választható, aki

         a. A Szövetséggel munkaviszonyban áll.

          b. Ellene akár egyházi, akár állami bíróság elmarasztaló büntetőjogi ítéletet hozott.

3. Az etikai bizottság feladatai:

            a. A Szövetségi közgyűlés által a bizottsághoz utalt ügyek kivizsgálása.

            b. Az elnökség által a bizottsághoz utalt ügyek kivizsgálása.

             c. A tagok és területi szervezetek által benyújtott panaszok kivizsgálás.

              d.) Az etikai bizottság az előterjesztett ügyek, panaszok kivizsgálása során jogosult tanukat kihallgatni és ezek alapján megállapításait, megtenni. A vizsgálat befejezését követő 15 napon belül az elnökségnek előterjeszteni tartozik, és a panasztevőket értesíteni.

4. Az etikai bizottság a Szövetségi etikai szabályzatokban leírtak szerint működik.

             G. A Szövetség területi szervezetei:

1. A Szövetség területi szervezeteit az Egyházkerület egyházmegyei szervezetei alkotják.

2. A szervezet létrehozását kezdeményezhetik a tagok, illetve az elnökség, létrejöttét a területi közgyűlés mondja ki és a Szövetség közgyűlése erősíti meg, valamint a megszűnését is.

3. Megyei szinten az E.M.Fgk-ok hivatalból töltik be az alelnöki tisztséget.

4. Minden megyei elnök beszámol az egyházmegyei közgyűlésnek a presbiteri szövetségi munkáról.

5. A Megyei P. Sz. elnök hivatalból tagja az egyházmegyei tanácsnak, és az egyházmegyei közgyűlésnek tanácskozási joggal.

A Szövetség anyagi forrásai és gazdálkodása

1. A Szövetség bevételei:

       a.) tagsági díj

        b.) támogatások, adományok

           c.) egyéb bevételek (pályázati bevételek, költségtérítések, rendezvények, stb.)

2. A Szövetség a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.

A Szövetség vagyonáról a közgyűlésnek kell határoznia.

A Szövetség felügyelete a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának és Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

Jelen alapszabályzat a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának és Közgyűlésének jóváhagyása után lép hatályba.

Ezt az alapszabályzatot, a módosításokkal együtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiter Szövetségének 2005. április 8.-i Közgyűlése fogadta el, a kiegészültet pedig 2010,Március 20-án és 2O11, márc. 19-én, Nagyváradon.


 

 


 
PSZ VÁLASZTÁSOK 2016
 
ŐRÁLLÓK - ELŐZETES

ŐRÁLLÓK 2015 - 2. szám

 
ŐRÁLLÓK

 
HÚSVÉTI PÁSZTORLEVÉL
 
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL

KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL 2015

 
WEBSITE TRANSLATE
 
INGYEN KÉPESLAP SZERETTEINEK
 
KÉPES BESZÁMOLÓK
 
CHAT, TÁRSALGÓ
 
HARANGSZÓ REFORMÁTUS ÚJSÁG
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2015.05.11. 13:16
2010.11.14. 18:46
2010.11.14. 18:42
2009.09.22. 17:22
2009.09.15. 07:01
Friss hozzászólások
 
NAPTÁR
2020. Szeptember
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
NÉVNAPOK

 
ELÉRHETŐSÉGÜNK

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

PRESBITERI SZÖVETSÉGE

RO - 457330, Sărmășag, Str. Sălajului, Nr. 66

Tel. 0040-(0)728-279802, 0040-(0)749-495819

E-mail: tothandras11@citromail.hu

 

HONLAP

E-mail: krekpresbiteriszovetseg@gmail.com

ADMIN: TÓTH ZSIGMOND BÉLA -presbiter

E-mail: belacet@gmail.com

                  

 
HÍRLEVÉL
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
JELENLEG

LÁTOGATÓ VAN ITT

 
HÁTTÉRZENE
 
EGYHÁZI ZENÉS VIDEÓK
 
EGYHÁZI VIDEÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tartalom

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS &#8226; Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease &#8881; Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!